Prefecture Sightseeing spot or city
Tokyo Shinjuku Asakusa Harajuku Shibuya Tsukiji Fish Market
Akihabara Odaiba Roppongi Ginza
Kanagawa Yokohama Kamakura Hakone
Chiba Tokyo Disney Land
Saitama Bonsai-cho - Saitama Kawagoe
Tochigi Nikko
Ibaraki Mito Kairaku-en
Gunma Fukiware Falls